Đề xuất mới của Bộ Công an về tiêu chuẩn cán bộ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC

  • Chia sẻ:

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan công tác phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công an đã đề xuất quy định mới nhất về tiêu chuẩn lãnh đạo, cán bộ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy.

Đề xuất mới của Bộ Công an về tiêu chuẩn cán bộ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC

Với quy định công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng CAND, dự thảo Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2020/TT-BCA, trong đó, sửa đổi điểm a, khoản 1 Điều 6 như sau:

Trong phạm vi được phân công quản lý địa bàn, cơ sở, Công an cấp xã có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm về phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở quy định tại Điều 5, 6 và Điều 7 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi, Nghị định 50/2024/NĐ-CP…

Với Thông tư 150/2020/TT-BCA về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5, như sau:

Danh mục, số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành được quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. Trang bị phương tiện tại các mục 1, 2, 3 và mục 4 của Phụ lục III phụ thuộc vào số lượng đội viên nhưng không ít hơn số lượng quy định và phù hợp với đặc điểm, tính chất nguy hiểm cháy, nổ của cơ sở; trường hợp, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành có dưới 10 người thì trang bị theo số lượng thành viên.”.

Đặc biệt, Dự thảo còn sửa đổi một số điều của Thông tư 82/2021/TT-BCA về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, sửa đổi Điều 3 về tiêu chuẩn của Lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Cụ thể, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy phải bảo đảm các tiêu chuẩn:

Có trình độ đại học trở lên ngành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Có kết quả kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đạt yêu cầu theo quy định tại Điều 7 Thông tư này;

Có thời gian thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như sau:

Tối thiểu 5 năm đối với cán bộ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Tối thiểu 3 năm đối với cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Khí Aerosol trong các hệ thống chữa cháy
Khí Aerosol trong các hệ thống chữa cháy
Loại thiết bị giúp để phát hiện cháy trong nhà
Loại thiết bị giúp để phát hiện cháy trong nhà
Phòng cháy, chữa cháy ở các nước khác diễn ra như thế nào
Phòng cháy, chữa cháy ở các nước khác diễn ra như thế nào
Kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy ở nhà cao tầng, chung cư
Kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy ở nhà cao tầng, chung cư
Phải làm gì nếu bạn gặp sự cố cháy xe ô tô?
Phải làm gì nếu bạn gặp sự cố cháy xe ô tô?